മൂക്കുകൊണ്ട് ആറടി വലിപ്പത്തില്‍ സൂര്യയെ വരച്ച് ഇന്ദ്രജിത്ത് !

ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു കഴിവൊക്കെ വേണം.. അത്തരത്തില്‍ അത്ഭുത പെടുത്തിയ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. കൈകൊണ്ടു മാത്രമല്ല കാല് കൊണ്ട് വരക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അത്തരം ചിത്രങ്ങളാകും നമ്മെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.. എന്നാല്‍ മൂക്കുകൊണ്ടു ചിത്രം വരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ .. മൂക്കുകൊണ്ടു ക്ഷ വരപ്പിക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു…

Read More