ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാന്‍ ഡ്രൈവിങ് കോഴ്‌സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കും; കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി

ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാന്‍ അംഗീകൃത ഡ്രൈവര്‍ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളില്‍ നിന്ന് കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി മുതല്‍ ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാന്‍ ആര്‍.ടി. ഓഫീസില്‍ നല്‍കേണ്ട രേഖകളില്‍ ഡ്രൈവിങ് കോഴ്‌സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നിര്‍ബന്ധമാക്കും. ഡ്രൈവര്‍ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളും അവിടത്തെ പഠനവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച…

Read More